Generalforsamling Bygdøy Boligspareklubb for Eldre

Er satt til 13. juni 201 klokken 18:30 på Bygdøy Seniorsenter

Inkallingen og sakspapirer kommer her senere.

Om BBE

BBE ble stiftet i 1979 og de første medlemmene ble registrert i juni samme år. Formålet var å skaffe egnete pensjonistboliger på Bygdøy. Oslo kommune så verdien av et slikt tiltak og stilte en tomt på vel 13 mål til disposisjon, samtidig ble tomteleien sterkt subsidiert av hensyn til det gode formål. BBE etablerte så Grandeløkken borettslag og dette sto ferdig i januar 1985. Grandeløkkens formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom. Grandeløkken består av 48 leiligheter; halvparten beliggende i første etasje med ett soveværelse, de øvrige i annen etasje med gjennomgående lys og to soveværelser. Størrelsene varierer fra ca 70 kvadratmeter til ca 90. Innskuddene i 2012 var på vel en million kroner for de minste og ca en og en halv million for de største. Andelseierne disponerer også et grendehus og et legesenter utgjør del av bebyggelsen.
BBE har en medlemsmasse på vel 300 sommeren 2013. For å kunne registreres som medlem må man ha fylt 40 år, samt enten være bosatt på Bygdøy og/eller ha bodd der i minst 10 år etter fylte 18 år. For å kunne bli tildelt leilighet på Grandeløkken må man være medlem av BBE og ha fylt 70 år(rettet 10.05.2017).
Når en leilighet blir ledig varsles alle medlemmene skriftlig om dette; med opplysning om når det er visning, hvor stort innskuddet er og hva de månedlige utgifter beløper seg til. De som melder seg som interessenter blir rangert etter ansiennitet som medlem av BBE. De som har ti års botid eller mer på Bygdøy kommer foran de øvrige. Skulle flere ha samme ansiennitet prioriteres høyeste alder.
Grandeløkken borettslag er kommet i stand med grunnlag i en forståelse om at andelseierne skal benytte den tildelte bolig som sin bopel. Den/de som tilbys leiligheten må godkjennes av Grandeløkkens styre før man registreres som andelseier, med de rettigheter og plikter dette fører med seg. Alle andelseiere plikter å forbli medlem av BBE og forholde seg til BBEs vedtekter. Det vises til vedtektene for henholdsvis BBE og for Grandeløkken.

JWN 2013-16-06/HMB 2017-10-05

Angående overdragelse til nærstående er det utarbeidet et dokument som omhandler dette.

Dokumentet finnes her BBE2013 NÆRSTÅENDE 2013-12-12

HMB/JWN 21.12.2013

Det gamle legesenteret

Legesenterets lokaler er tilbudt borettslaget. Du finner de nærmere detaljene her: BBE2017 LEGESENTER ORIENTERING

JWN/HMB 31.01.2016

Vi er tilsluttet DES-Norge.