Overføring av leiligheter

Bygdøy Boligspareklubb for Eldre – BBE – bybe.no

SOP NR 1 – OM OVERFØRING AV LEILIGHETER   – R5                      Bygdøy 2014-05-16

  1. Ved ledig leilighet skal eier eller dennes fullmektig straks melde dette til henholdsvis styreleder i Grandeløkken borettslag, styreleder i BBE og til BBEs advokat. Melder skal da oppgi hvem som er kontaktperson, med telefonnummer og adresser (e-post og vanlig), samt nærmere om adgang til leiligheten.
  2. BBEs advokat melder umiddelbart tilbake at BBE vil gjøre klubbens forkjøpsrett gjeldende.  Tar deretter kontakt med takstmann utpekt av BBE og akseptert av borettslagets styre. Takstmann får da nødvendig informasjon om kontaktperson og om adgang til leiligheten. De to styreledere informeres om at salgsprosess er igangsatt og om tentativ fremdrift.
  3. Takstmannen besiktiger leiligheten og utarbeider takstdokument og prisberegning, herunder innhenter nødvendig informasjon fra borettslagets forretningsfører og styre. Arbeidet utføres så raskt som praktisk mulig og taksdokumenter oversendes borettslagets styre som kontrollerer forhold som angår borettslaget.  Deretter oversendes dokumentene BBEs advokat, samt BBEs styre som godkjenner prisberegningen.
  4. BBEs advokat sender så per post (i henhold til oppdatert medlemsliste) tilbud om den ledige leilighet til samtlige medlemmer av BBE. Legges også ut på bybe.no. Utsendelsen inneholder følgende:

–        ”Overdragelse av leilighet i Grandeløkken” – som oppgir adresse, kort beskrivelse av leiligheten, pris på innskudd, gebyr og overdragelseskostnader, husleie, tider for visning, frist for å melde interesse og fremdriftsplan.

–        ”Prisfastsettelse ved overdragelse av leilighet i Grandeløkken borettslag A.L.”

–        Skjema som skal fylles ut og sendes BBEs advokat ved interesse for leiligheten.

–        Eventuelt annen informasjon etter nærmere avtale med BBEs styre.

  1. Visning av leiligheten administreres av BBEs advokat som også er til stede under hele visningen. Det er ønskelig at begge styrene er representert under visningen.
  2. Når fristen for å melde sin interesse for leiligheten er ute setter BBEs advokat opp liste over interessentene. Denne sorteres etter ansiennitet, dernest alder (høyeste) og slik at de som har bodd på Bygdøy i 10 år eller mer kommer i pulje nr 1 og de øvrige i pulje nr 2.
  3. Listen oversendes BBEs styre ved styreleder. Styreleder informerer styret og foretar nødvendig sikring av oppgitte kriterier for rangering. Styret innstiller deretter hvilket medlem som skal tilbys leiligheten.
  4. Styrets innstilling om hvilket medlem som tilbys leiligheten forelegges Grandeløkkens styre som treffer beslutning om godkjenning av den nye andelseieren. Godkjenningen meddeles BBEs advokat, med kopi til BBEs styreleder.
  5. BBEs advokat innkaller fullmektig for avhender av leiligheten og den nye andelseier til kontraktsmøte. Partene opplyses på forhånd om hva som må være ordnet før kontrakt kan inngås.  Kontrakt tegnes, tinglysning foretas og forretningsfører varsles om medlemmets, dvs andelseierens nye bopel og adresse.  BBEs advokat melder overdragelsen, m/ kopi av andelsdokument og kontrakt til både Grandeløkkens forretningsfører og styre når tinglysing av andelsdokumentet er foretatt.
  6. Borettslaget v/ styret ønsker andelseieren velkommen og sørger for at vedkommende får nødvendig informasjon.  JWN2014-05-16